Leseproben aus Kän Ruh im Ärsch

Kän Ruh im Ärsch

Folgende Geschichten stehen im Inhaltsverzeichnis.


1 Vorwort
2 Gedicht
3 Da Buw im Schacht
4 Wo eich mei Nome här han
5 De Buw un de Granat
6 De weiß Meis
7 De Germüsplänzja
8 De Victor, de Louis un de Francois
9 Zwei kläne Buwestreiche
10 Da Iwan
11 De dod Frah in da Leichehalle
12 De Volksschul
13 Mei erscht Fahrräda
14 De Strofärwet
15 De gemischde Tulpe
16 De Puddelbitt
17 De Donzschdunn
18 Mei Sportgeschichde
19 Mei erscht Arwetsschdell
20 De Hexenaht
21 De Sturm uffem Boddesee
22 Et Renne uff da WM
23 De Truthahn un eich
24 De Kasheck
25 De Wassalädung
26 E Gaua in da Gruw
27 De Prozentrechnung
28 Da Pittchen un et Suarkrut
29 Da Gewichtsvagleich
30 Urlaab of la Gomera
31 De Baua un sei Kuh
32 De Bär un eich
33 De Buwe am Zaun

 

Leseproben:

De Prozentrechnung.


Mir hann e mol e Lehrling gehat, e ganz lieb Mäddche. Et woar aach uff da Schul gewähn, et hot ebbes gelehrt un hot aach ebbes gewuscht, et woar also nit bleed.

Änes Daaches han eich zum gesaat: „ Mach mol 500 Lidda Düngermischung aan, 0,3%ich." Do hot dat zu ma gesaht: „Dat kann eich nit rechne, mir han Prozent nur mit ganze Zahle gerechnet." „No gudd," han eich do gesaat, „dann machschte änfach 3 Promille aan." No zehn Minudde bin eich nomol kumm. „Unn," hann eich gefroot, „wievill Dünga kummt in die Bitt." „Oh Chef, dat do kann eich ohne Papeia nit rechne." „Don hol da Papeia." No zehn Minudde han eich et widda gefroot: „Unn." „Gleich hann eich et." Do bin eich widda gong un no zehn Minudde widda kumm. „Unn, wievill kommt ins Fass vun dem Konzentrat?" „Chef, eich dät moll so san: Et kummt vill nin, eigentlich vill zu vill."

Dannoh han ma geübt, bis et es vastann hot. Et woar e schwär Geburt, awwer et hot et donn vastann. Am End vun da Lehr hot et sei Prüfung gudd gemach, seitdem kann et aach sei Lohnerhöhung selwer rechne un braucht keene me, der et em vorrechent.

 

Da Truthahn un eich.

Ich han vill Sport gedriew un do hann ich a no da Saison e Mädche kennegeleert. Mei Freind Volker is nodierlich mit zwei no Dillinge in de Kanu Club kumm. Eich woar in dem Alder, wo ma de Mädcha gär gesitt. Das än hat ma gudd gefall un ma han de ganze Owend gedonzt.

Am neckschte Dach han ich mei Freind angeruf un han gefrot, wo es dann wohnt. „ Oh," hat der gesaat, "do kommschte nit draan, es is gudd katholisch Famille aus Püttlinge".

 

Am nächscht Wochenend hann mir Lehrgang in Dreisbach gehat, un weil mei Kumpel mich häm gefahr hat, hann ich denne gefrot, ob ma es mitholle könnt no Püttlinge. Er und es han jo gesaat un es hat mich mit bei sich hämgehol. Sei Mudda hat mich gefroot, ob ich schon gess han. „Oh", han ich gesaat, „Hunga hät ich schun!" Do hot die Frau e Schissel Chicoréesalat und e Schissel Pomm-Fritt vor mich allein gemach. Un dann hat se e Truthahn braat, dem hat 1 Been, de Hals un zwei Flitsche gefehlt. De erscht han ich mir mol e gudd Portiion geholl und danoh han ich ma nochmol gehol. Ich han gedenkt, enmol noscheppe is jo bestimmt nit schlimm. Un dann hon ich do am Disch gesitzt un han üwwerleht. Na ja, han ich gedenkt, mit de Pommes un dem Salat kann se morje nix me anfange, awwer nomol Fläsch holle, is vielleicht e bisje unvaschämt beim erschte Besuch. Do hot awer die Fraa mir doch en richticher Batze abgemacht un uff de Teller geleet. Ich han gedenkt, die Fraa do, die gift ger un das is gudd. Ich hann das Stick Fläsch gess un e Truthahn hat jo siwwe Sorte Fläsch, es wor also nit langweilich. Do hot die Fraa mir doch tatsächlich noch ebbes uff de Teller geleet. Ich hot zwar kän Krumbiere meh un kän Salat, awwer das woar aach egal. Jetzt hat doch nur noch e Stickche do gelä, un es hat meich angelout, un ich men es hät gesaat: Ess mich jetza aach noch. Do hann ich die Fraa un ihren Mann, der driwwer kumm is, un mir zugelout hat, angelout un han gesaat."Mehr wie ich, der es erscht mol bei eich im Haus is, kann ma sich nimme blamiere, un is de Ruf erscht ruiniert, lewt es sich völlig ungeniert, ich esse das jo jetza aach noch, weil ma Mudda immer saat: Reschta werre kän gemach." Se han all gelacht un es woar gudd.

 

Ich han das Mädche drei Johr späda aach geheirat un sei Vadda hat ma no e paar Mänd gesaat: "Mei liwwer Bub, was du alles vadrigge kannscht, so was han ich noch nit gesinn Da Truthahn hot, wie noch alles dran woar, siewen-enhalb Pund."

 

 

Da Buw un de Granat

 

Mei Opa hon ich gär gehat. Mit demm bin ich am liebschde gang. Frieh hot da mich Platt schwätze geleert, weil mei Mudder, die vun iwwerm Rhein woar, nur immer mit mir hochdeitsch geschwätzt hot. „Wie soll denn der Bub in der Schule etwas lernen, wenn er immer dieses Kauderwelsch redet", hot se immer gesaht. Awwer das hot mei Opa nit gesteerd. De erscht hot a mich de Adress gelehrt. „Klarendahl, Hauptschtroß värzisch" . „Mei Mama hat gesaht, eich soll „Klarenthal, Hauptstraße vierzig," son. „Quatsch, do vasteht deich hie sowieso känner, dann kummschde nimme hämm". Also hann ich ab demm Zeidpunkt Hauptschroß värzisch gesaht.

 

Änes Dach´s bin ich mit meinem Opa in unser groß Wies, wo die Obschtbääm gestann han, gang. Ich han de Korw uff da än Seid, un mei Opa uff da onner Seid gehall. Mei Opa hot de groß, long Läder gehol un se an de hohe Bierebaam gestalt. Un dann hot da zu mir gesaat, ich soll de Biere uffem Bodde uffräffe un in de Korb mache, un er is de Läder nuffgegrawwelt.

 

Uf da onner Seid vun de Hegge honn ich ebbes geheert, do woar änner, der hot ebbes gemach, Awwer wat hot der gemach? Ganz hämlich bin ich de Läder nuff. Mei Opa hot nix gemerkt. So hoch, dass ich iwwer de Hegge gugge kunnt. Do woar en großer Buw, der hot gegraw un hot uff änmol ebbes fun. E groß roschdich Stick Eise. Er hot et in da Hand, hot et erumgedräht, hot es e bißje abgewischt, awwer et is nit rischtisch sauwer gong. Dann hot er et uff de Schaft vom Spate angetuppt, so dass de Roscht soll abfalle, awwer uff änmol hats geknallt. E großer Feierstoß, da Buw is in de Luft gefloh un de Splitter meinem Opa un mir um de Ohre.

 

Ich bin vun da Läder gefall, so bin ich vaschrock. Mei Opa hat aach nix abkriet, do war eich froh. Awwer der is so schnell wie er kunnt die Läder runner kumm. Ich han gebrillert. Als a gesinn hot, dass ich nischt han, hot a mich häm geschickt un is durch die Hegge iwwer de Zaun. Et woar nix meh ze mache.

 

Et Kreiz hot ma weh gedahn , ich han es erscht gar nit gespiert. De Polizei is späda bei mei Opa kumm un hat ne ebbes gefrot. Se han aach mich gefrot, awwer ich hanne nit gesaat, was ich gesinn hon, denn sonscht hät jo mei Opa gewisst, das ich off de Läder gekrowelt wor.So wäß bis heut noch käner, wie es passiert es, das Unglick.